Chuyên mục: DỊCH VỤ

 • CHỨNG NHẬN HỢP QUY VẬT LIỆU XÂY DỰNG

  CHỨNG NHẬN HỢP QUY VẬT LIỆU XÂY DỰNG THEO QCVN 16:2023/BXD Chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng theo QCVN 16:2023/BXD là hoạt động bắt buộc đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất hoặc nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng có tên trong danh mục sản phẩm, hàng […]
  Xem thêm
 • CHỨNG NHẬN HỢP QUY HÀNG HÓA NHÓM 2 THUỘC QUẢN LÝ BLĐTB&XH

  1. Chứng nhận hợp quy: Chứng nhận hợp quy là đánh giá hoạt động sản xuất, hệ thống đảm bảo chất lượng, thử nghiệm sản phẩm và so sánh với Quy chuẩn kỹ thuật tương ứng để đánh giá đạt hay không đạt. Quy chuẩn là quy định kỹ thuật của sản phẩm có tính […]
  Xem thêm
 • GIÁM ĐỊNH HÀNG HẢI

  GIÁM ĐỊNH MỚN NƯỚC   Giám định mớn nước là một nghiệp vụ nhằm xác định khối lượng của hàng hóa, vật liệu được xếp lên hoặc dỡ xuống khỏi tàu thuyền. Với thế mạnh tuyệt đối về nghiệp vụ và kinh nhiệm trong lĩnh vực hàng hải, các chuyên gia của BMI sẵn sàng cung […]
  Xem thêm
 • GIÁM ĐỊNH CHẰNG BUỘC

  Giám định Chằng buộc (lashing) là giám định xem hàng hóa có được chất xếp và chằng buộc hợp lý hay không, từ đó xác định xem có đủ khả năng đi biển hay không. Hay nói cách khác là giám định xem việc xếp hàng, chèn lót và chằng buộc có đảm bảo cho hàng […]
  Xem thêm
 • GIÁM ĐỊNH PHẾ LIỆU

  GIÁM ĐỊNH, ĐÁNH GIÁ, CHỨNG NHẬN SỰ PHÙ HỢP CỦA PHẾ LIỆU NHẬP KHẨU Hiện nay, vấn đề tác động đến môi trường ngày càng được nhiều quốc gia đặt lên hàng đầu và là một trong những nhiệm vụ bắt buộc đối với mọi hoạt động sản xuất và kinh doanh. Để đảm bảo […]
  Xem thêm
 • GIÁM ĐỊNH TỔN THẤT

  Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực, ngoại thương Việt Nam trong những năm qua đó tăng trưởng vượt bậc, góp phần làm thay đổi bộ mặt nền kinh tế đất nước. Để thực hiện tốt nhiệm vụ cũng như mang lại lợi ích thiết thực không chỉ đối với […]
  Xem thêm
0911 76 80 08
0911768008