Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng 2023

 

Ngày 30/6/2023, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 04/2023/TT-BXD về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng (QCVN 16:2023/BXD) có hiệu lực từ ngày 01/01/2024. Theo đó đối tượng áp dụng bao gồm: Các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, sử dụng sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng; Các tổ chức thử nghiệm, tổ chức chứng nhận hợp quy thực hiện việc đánh giá, chứng nhận hợp quy sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng; Các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan về chất lượng sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng.

Nội dung chi tiết xem tại Thông tư số 04/2023/TT-BXD ngày 30/6/2023 của Bộ Xây dựng đính kèm dưới đây!

Thông tư 04 Ban hành Quy chuẩn quốc gia về sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng.pdf

Leave Comments

0911 76 80 08
0911768008